පෑව්වාට හඳ
එක එක විදියට
එක එක දවසට..
ලෝකෙට හඳ
එක එක විදිය නෑ
එක එක දවසට...
අදට වඩා
ආදරෙයි හෙට දවසට..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...