අම්මා...

දවස පුරාවට
මේරූ කඳුලු කැට
මහ වැස්සක්වී බිමට හෙලන
අම්මා...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.