නැතිවුන නිවස වෙනුවට
තවත් නිවසක් හදනුවිනා
අනුන්ගේ නිවැස් තුල ලැගුමට
සිහින නැත මී මැස්සන්ට..

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම