ආදරයෙන් මා පැතු සඳවත..
නුඹ මගෙම වෙලා දැන් ඇත්තට..
මා දෙවනි කොට රැකගන්නට..
නුඹමයි මට ඇත්තේ සදහට..._kaZza.~♥~

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...