බෙහෙතක්
තවම සොයනවා
මම...
තැන තැන වැදී
සීරුන....
රලු පරලුවන්ගේ
පහර කා ඉදිමුන....
සිත සුවපත් කිරීමට...
බැරි උනොත්,
මාරු වෙනවා
වෙනත් රෝහලකට...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.