අපි
ජීවිතේ ගොඩක් විභාග
අසමත් වෙන්නේ
නොදැනුවත්කම
නිසාම නෙමෙයි...
දන්නවා වැඩිකම නිසා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...