මම නුඹේ හිත කියෙව්වාට
මගේ හිත නුඹට මගහැරෙන්න ඇති..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...