සුවද රඳවා
ආත්මයේ පතුලේම
ආදරයේ නාමයෙන්
දැල්වූ පහන් සිල…
නොනිමේවා මේ සසර පුරා
හමුවූ අප නෙතු පියෙන තුරා…!

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...