නිවා සරතැස
මගේ දිවිමග
ගෙනා සිසිල
අගෙයි නුඹ මට

අඳුරු අහසට
පැමිණ පුරපස
මගේ දිවියට
කසුන් සඳ නුඹ

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...