මිනිස්සු හඳුනගන්නවාට වඩා

මිනිස්සු හඳුනාගන්න එකයි වටින්නෙ...

----

දෙකම එකයි වගේ පෙනුනට, ලොකු වෙනසක් තියෙනවා..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...