පෝයටත්
රටේ මහ එකා
දඩයමේ ගිය රටකට
ඇවිත්
ඇස් පෑදුවාට
බොහොම ස්තූතියි..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...