පර්ස් එකට
ඉබි ගමනින්
එන සල්ලි..

ආපහු යන්නේ
අශ්ව ගමනින්...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...