බෙහෙත් ඕනේ
අසනීප වෙලාවට...

ආදරෙත්
බෙහෙතක්
තමයි,

සමහර ලෙඩ වලට....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...