ආදරේ මිස වෙන දෙයක් නෑ

එකම එක වතාවක් 
මේ අහිංසක ඇස් දිහා 
හොරෙන් හෝ ඔබ බැලුවොතින්...

ආදරේ මිස 
වෙන දෙයක් නෑ 
සිතෙයි සත්තයි නුඹ හට ඉතින්....

නුඹේ ගැන මම 
සිතන්නේ කෙලෙස 
වැරදිලා හෝ නුඹ සිතූවොතින්...

දැනෙයි නුඹ හට
මම ඇස් පියන් ගසනා වාරයන්
ගනන් කර බැලුවොතින්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...