ස ඳ ව ති ය | ඔ බ යි

හරි ඉතින් මම මග තොටෙදී
හඳ ගැනම හිත හිතම උන්නා..
හිතට එන කවි එකින් එක මම
හදෙහි පිටුවක ලිය ලියා උන්නා..
මගේ සඳවත නුඹ බවට මම
සිත් කොනේ හන්ගාන උන්නා..
තරු ඇවිත් කී බස් අසා අසා නුඹ
වලාකුලු අතර හැන්ගීම උන්නා..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...