සල්ලි Vs ලියුම්

අපේ අතට එන 
සල්ලිත් 
අනුන්ගේ නමට එන 
ලියුම් වගේ.... 

ගත්තා... 

Address එක බැලුවා... 

දුන්නා....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...