සෙමි ෆයිනල්
ගහලා
අවුරුදු 5යි..
.
කොටිත් එක්ක..
.
මෑන් ඔෆ් ද මැච්.. ??
.
ෆයිනල් එක
තාම ගහනවා..
.
අපිත් එක්ක..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...