වසල පවුලක් රජකම් කරන සඳ
මිනිසුන් තිරිසනුන් මෙන් මරණ සඳ
අහිංසක සතුන් විකුණාගෙන කන සඳ
පායන්නේ ඇයිද මෙබිමට තවත් සඳ

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...