ඉස්සර,
දෙමව්පියන්ට දරුවෝ බයයි...

දැන්,
දරුවොන්ට දෙමව්පියෝ බයයි..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...