හිනා වෙන්න
මතක් වෙන්න
ඔයා ඇවිත්
ලඟින් ඉන්න..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...