හැම කෑම වේලෙන්ම
බදු ගෙවලා..

එක කෑම වේලක්
හොඳට කන්න..

________

ප්‍රීති වෙසක්..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...