හිංසක මිනිසුන් ඇතුලට යැවීමද..
හොරුන් ආරක්ෂා කිරීමද..
අතීතයේ මෙන්ම
වත්මන්, අනාගත
පොලිසිය සතු වගකීමකි

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...