කපන්නට
ඉනිත් නෑ..

දමන්නට
ගඟකුත් නෑ..

_________

*සංවර්ධනය (after few years)

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...