ඔබත්
දන්සැල්
*ආතල් එක
අහිමිවූ
බෞද්ධයෙක්ද..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...