රාත්‍රිය දිගයි
හිත කලබලයි

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...