ලංකාවේ මැතිවරණ කියන්නේ, රටේම ඉන්න එපාමකරපු උන් ටික තෝරාගන්නා තවත් ක්‍රමයක්...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.