ලංකාවේ මැතිවරණ කියන්නේ, රටේම ඉන්න එපාමකරපු උන් ටික තෝරාගන්නා තවත් ක්‍රමයක්...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...