සිදුහත් කුමාරයාවත්
මේ තරම් ඉහලින්
*තමන්ගේ
උපන්දිනේ සමරලා
නැතිව ඇති

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...