බාර් එකත්
ඇරලා තිබ්බා නම්
සියල්ල සම්පූර්ණයි..

ලබන අවුරුද්දේ
මීට වඩා ආතල් එකක්
ගමු

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...