මහාවංශෙ කියවලා
අපි පුදුම වෙනවා වගේ..

මහින්දවංශෙ කියවලා
අනාගතේ උනුත් පුදුම වෙයි නෙහ්..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.