බැසයන්න
මොහොතකට
මත්තෙන්
අවසරයිද
ආයෙත්
සිපගන්න
මගේ
*හඳ

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...