කපන ඉනි
ගඟට..

ගඟ ගලන්නෙ
රජ ගෙදරට..

_______

*සංවර්ධනය

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...