සාදු කින්ග් පෙලෙන උන්
දැන් ඉතින් නැගිටියව්
අන්තිම සටනට සැරසියව්...

___________________

*කන්ඩිසන්

බත් පැකට් එකයි
ගල් කාලයි...
එන්ට්‍රන්ස් ෆ්‍රී...
යන්ට්‍රන්ස් කැමති විදියකට

*අත්වැරදීමකින් පොලිස් ප්‍රහාරවලට ලක්විය හැක..


Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...