එක පතේ කාගෙන හිටියත්,
දෙකට තුනට බෙදෙන්න
එක හේතුවක් උනත් ඇති
අපේ උන්ට...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...