ගොනා හැරෙන්න කලින්,
පොල් පැලේ දැනගන්න ඕන ශේප් එකේ මාරු වෙන්න...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...