සඳ නොමැති සමහර දිනක
දිලුනත් අහසේ තරුකැට දසත
පිරවිය හැකිද එකඳු තරුවකට
සඳ නොමැතිව දැනෙන අඩුව අහසට

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...