කතන්දර හදන අය ඕන තරම් හිටියට,
කතන්දර ලියන මිනිස්සු අඩුයි මචං..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...