අපිට වැරදුනාම දුර ඉඳන් හිනාවෙන මිනිස්සු,
අපිට හරි ගියාම ලඟ ඉඳන් හිනාවෙනවා මචං...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...