සාර්තක මිනිහා පස්සේ හිටියේ මම කියාගෙන ගෑණු පෝලිමේ ආවට,
අමාරුවෙ වැටුන එකා පිටිපස්සේ උගේ හෙවනැල්ලවත් නෑ මචං..

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම