මගහැරුන තැන් තව ඇති
කිසිවකුට හමුවී නැති
මට මාද නැති විටකදි
නුඹ හිටියාම මට ඇති

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...