වලා අතරින් එබී බලා
සඳා නුඹ ඉඟි බිඟි කලා
නිදා සිටි මා හද පුරා
සදා නැවතුන දා එදා

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...