හදිස්සියකටවත්
උකස් තියන්නේ නෑ
ඔය ආදරේ...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...