සර් මට හිමි තැන දුන්නේ නැත්නම්, 
මම සර්ගේ තැන ගන්නවා.. 
ඔව් මම යකෙක්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...