මට ඔයාගෙ
හෙවනැල්ල වෙන්න
බැරිවෙයි,
ඒත්
මට පුලුවන්
ඊටත් වඩා
ලඟින් ඉන්න..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...