ගස්ලබු කනගමන්..
රට ඇපල් වලට
ආදරය කරන අපි...

ඇතිදේට වඩා
නැතිදේ ගැන
සිතන අපි...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...