දෙනවද මට
ඔයාගේ පෑන
පොඩ්ඩකට...

මටත් ආසයි ලියන්න
ඔයා වගේ
ලස්සනට...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...