__මතක සැමරුම්

මියැදුන මතක
යලි සිහිගන්වන
සිතේ කොනක ඉදි වූ
සොහොන් කොත්..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...