පුරවනවා මම
වීදුරුව..
හිස්වෙනතුරු හැඟුම්
බෝතලය.

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...