සීමිත හදවත් ගණනක
අසීමිතව ආදරය ඉතිරිව ඇත...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...