අමතක කරන්නට වෙර දරණ හැමවිට...
නැවත නැවතත් එනවා නුඹ මතකයට...
ආදරය යනු අමතක නොවෙන පාඩමකි මට...
නුඹ රහසේවිත් කියාදුන්නු මගේ ලෝකෙට...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.