සැලුන් අයියා උනත් හිනාවෙන්නේ
කොන්ඩෙ වැවිලා තියෙන උන් එක්ක
විතරයි..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...